ID:I Galleri

Stockholm, Sweden

Tjärhovsgatan19
11628 Stockholm
Stockholm, Sweden

darlececilia@gmail.com

Galleri ID:I är ett konstnärsdrivet galleri där samtida utställningar och evenemang har blomstrat oberoende av den kommersiella konstscenen sedan 2002. Galleriets grund bygger på framåtsträvande förväntningar och “ett ställningstagande, att medvetet lämna öppet för en föränderlighet hos de förutsättningar som är viktiga för att fri konst skall skapas och visas. Med allt från ljudkonstinstallationer till gerillaodlingsaktioner, har ID:I fungerat som en plattform för utforskande, diskussioner och kollektivt samarbete. Trots att Sverige var mitt i en lågkonjunktur då ID:I först startade har galleriet behållit en stark position med hjälp av medlemmarnas finansiella stöd, men framförallt tack vare deras engagemang och vision. Denna självständighet och målmedvetenhet har gjort det möjligt för galleri ID:I att förbli framgångsrikt “obundet” till den etablerade konstvärldens förväntningar och hierarkier inom Sverige. ID:I galleri is an artist-driven space where contemporary exhibitions and events have thrived independently from the commercial art scene since 2002. The gallery has built its foundation on pushing expectations and “taking a stand to consciously allow for the ever-changing prerequisites vital for creating and exhibiting art. From sound art installations to guerilla gardening performances, ID:I has been a platform for exploration, discussion and community partnership. Despite the fact that Sweden was in the midst of a recession when ID:I first began, the gallery has maintained a strong position through the financial support of its members and most importantly, through their dedication and vision. These qualities of independence and determination has enabled ID:I galleri to remain successfully “untied” from established art world expectations and hierarchies within Sweden.

Further links: